E’ proprio la definizione giusta, questa “versione in latino” di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana, che, oltre al testo, presenta anche un arrangiamento “classico”.

L’autore accompagna il video con 

R.I.P Kurtus Cobaenus

Cosa ne pensate? E soprattutto, se avete fatto il liceo, la versione è corretta?

Testo

Salvé, salvé, salvé, parve? Parà¡ pà­là­s, trahe amà­cà³s Perdere, fingere fruor Perlassus est et superbus à“ nà³n, cupà­dinem scià³ Sine làºce, angor minus Oblectà¡te, nunc hà­c sumus Mé sentià³ aeger, stultus Oblectà¡te, nunc hà­c sumus Barbarus, albà­nus, culex et, mea libà­dà³ Hei! Hae, ha ha ha ha! Peior est bonità¡s meà¡ Ipsà³ màºnere beà¡tus sum Noster globus semper fuit Et àºsque ad fà­nem erit Et càºr sapere dédiscà³ Ita, ut rà­dére, putà³ Dàºrum rébar, dàºrum rérà­ O vah, bene, nà­l tantà­ Negà¡tià³! Negà¡tià³! Negà¡tià³! Negà¡tià³! Negà¡tià³!

Avatar
Author

Write A Comment